slide1 slide3 slide2 slide4

Quickly
Comfortably
and Safely

Quickly
Comfortably
and Safely

Quickly
Comfortably
and Safely

Quickly
Comfortably
and Safely

Regulamin Smart Transfer:

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

 1. Zamawiający - osoba korzystająca z usługi przewozu osób lub taxi zwanym dalej „transferem”.
 2. Wykonawca - firma Smart Time TCO Sp. z o.o. 32-300 Sieniczno, ul. Jaworowa 52, wykonująca transfery na podstawie zezwoleń i licencji wydanych przez właściwe organy administracji publicznej.
 3. Potwierdzenie rezerwacji – oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu zlecenia od Zamawiającego wysłane drogą mailową lub przez sms, w określonym terminie i za ustaloną cenę.
 4. Umowa przewozu - umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w chwili dokonania rezerwacji; na jej podstawie Wykonawca zobowiązuje się wykonać transfer za określoną odpłatnością,  osoby zamawiającej oraz jego bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej wskazanej w zamówieniu.

1.2 Dokonanie rezerwacji na transfer oznacza zawarcie umowy oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Rezerwacja i zakup usługi.

2.1 Transfery są objęte rezerwacją z co najmniej 12 godzinnym wyprzedzeniem, chyba że Wykonawca zezwoli na skrócenie tego czasu.

2.2 Rezerwacja transferu możliwa jest za pośrednictwem internetu lub telefonicznie za pośrednictwem infolinii Wykonawcy tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą czy dany termin jest dostępny.

2.3 Obowiązkiem Zamawiającego jest podanie aktualnego telefonu kontaktowego (wraz z numerami kierunkowymi).

2.4 Zamawiający przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za dane podawane operatorowi infolinii Wykonawcy podczas rezerwacji telefonicznej i na nim spoczywa obowiązek wysłania wiadomości
z poprawną rezerwacją (dzień, trasa, godzina, adres, telefon kontaktowy) poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., sms na numer: +48733998877 lub formularz na stronie internetowej: www.smarttransfer.com.pl/rezerwacja.

2.5 Wykonawca dopuszcza płatność gotówką lub kartą u kierowcy, tylko w przypadku złożenia rezerwacji przez Zamawiającego, który już wcześniej korzystał z usług Wykonawcy. Cena ustalana jest indywidualnie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.

2.6 Należności za pierwszy transfer nowy klient może dokonać przelewem na konto Wykonawcy: mBank 30 1140 2004 0000 3202 8462 7601 lub serwisu Dotpay - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

2.7 Prosimy o dokonywanie przemyślanych rezerwacji i zakupów usług.

 1. Podróż

3.1 Zamawiający winien przybyć na wskazany w zamówieniu adres (nie dotyczy odbioru z lotnisk) nie później niż maksymalnie 10 minut po ustalonym czasie. Jeżeli kierowca nie będzie mógł skontaktować się z Zamawiającym lub dłużej na niego oczekiwać, ma prawo odjechać nie informując o tym Zamawiającego. Taka sytuacja zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za zaistniałą sytuację, a także nie uprawnia Zamawiającego do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania i zwrotu kosztów.

3.2 Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy pojazdu.

3.3 Zamawiający odpowiada za szkody wyrządzone Wykonawcy (w tym szczególnie za zniszczenia samochodu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

3.4 W przypadku, gdy samochód jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa Zamawiający jest zobowiązany do korzystania z tych pasów podczas podróży.

3.5 Zamawiający objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Wykonawcy. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Zamawiającego w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Zamawiającego powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

3.6 Kierowca ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w pojeździe lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z podróżą, w przypadku, gdy Zamawiający:

 1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
 2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
 3. zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub/i kierowcy. Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Zamawiający. Skorzystanie przez Wykonawcę z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Zamawiającego do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

3.7 W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.

3.8 Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Zamawiającego i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z ustalonym czasem przejazdu, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować (warunki atmosferyczne, warunki panujące na drodze, nieprzewidziana awaria samochodu).

3.9 W szczególnych przypadkach (zmiana godziny lotu, zmiana godziny odprawy podyktowana zwiększonym ruchem pasażerskim lub względami bezpieczeństwa, prognozowane złe warunki pogodowe) Wykonawca zastrzega sobie prawo do odmowy zmiany  godziny wyjazdu lub miejsca wskazanego w zamówieniu z powodu braku wolnych terminów. Ewentualne zmiany mogą być zgłaszane w terminie do 6 godzin przed podróżą ale niekoniecznie zaakceptowane przez Wykonawcę. Wykonawca gwarantuje, że ewentualny nowy czas odjazdu (ustalony przez Wykonawcę) z miejsca wskazanego w zamówieniu będzie dostosowany do wybranego przez Zamawiającego kierunku wylotu i umożliwi dokonanie odprawy bagażowo-paszportowej w terminie zgodnym z wymaganiami linii lotniczej. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy do skorzystania ze zmienionego czasu wyjazdu. W takim przypadku przynależy mu zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o koszt rezerwacji – 50% całkowitej ceny transferu.

3.14 Podczas odbioru z lotniska, samochód będzie podstawiony najpóźniej 15 minut po godzinie planowanego lądowania.

3.15 W przypadku opóźnienia (powyżej 15 minut) przylotu samolotu samochód czeka na pasażerów z rezerwacją, lub podstawiany jest samochód zastępczy w najszybszym możliwym terminie. Dłuższe oczekiwanie Zamawiającego wynikające z powyższej sytuacji uprawnia go do rezygnacji z transferu, lecz bez możliwości zwrotu kosztów. 

3.16 Zanieczyszczenie tapicerki wymagające jej wyprania wynosi 500 zł.

 1. Rezygnacje i zwroty

4.1 W przypadku rezygnacji z transferu powyżej 24 godzin od umówionej godziny wyjazdu lub planowanego przylotu, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu opłaty za transfer pomniejszonej o kwotę rezerwacji: Kwota rezerwacji 99 zł;

4.2 W przypadku rezygnacji z transferu na 24 do co najmniej 6 godzin od umówionej godziny wyjazdu lub planowanego przylotu, przysługuje Zamawiającemu prawo do zwrotu opłaty za transfer pomniejszonej o kwotę rezerwacji:
- Transfer od 1 zł do 400 zł – kwota rezerwacji 99 zł;
- Transfer powyżej 401 zł – kwota rezerwacji ustalana indywidualnie ale nie mniej niż 199 zł;

4.3 W przypadku rezygnacji z transferu poniżej 6 godzin od umówionej godziny wyjazdu lub planowanego przylotu, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu opłaty za transfer.

4.4 Jeżeli niewykonanie transferu z przyczyn innych niż opisane w niniejszym regulaminie leży po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do całkowitego zwrotu kwoty wpłaconej na rzecz Wykonawcy.

 1. Bagaż

5.1 Każda sztuka bagażu przewożona w bagażniku powinna być opisana imieniem i nazwiskiem Właściciela. Obowiązek oznaczenia bagażu spoczywa na Pasażerze.

5.2 Nadmierna ilość bagażu powinna być wcześniej ustalona z Wykonawcą (wózek dziecięcy lub inwalidzki, sprzęt sportowy, rowery, itp.).

5.3 Każdy pasażer ma prawo do przewiezienia jednej walizki do 32 kg oraz jednego bagażu podręcznego do 5 kg.

5.4 Kierowca ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

5.8 Przedmioty pozostawione w samochodzie przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Wykonawcy.

 1. Reklamacje

6.1 Reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Wykonawcy (Smart Time TCO Sp. z o.o. 32-300 Sieniczno, ul. Jaworowa 52) wyłącznie w formie pisemnej, w okresie 30 dni od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Zamawiający lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie są rozpatrywane.

6.2 Przewoźnik akceptuje reklamacje składane drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

6.3 Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty doręczenia.

 1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

Czytaj więcej: Polityka prywatności

 1. Postanowienia końcowe

W zakresie nie uregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn.zm.).

 

 

dp logo bw white set karty poziom 012017 bez ecard

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay